Lỗi khi duyệt list Hibernate

public List<HocVien> layDSHocVien(){
    Session ss = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
    Transaction transaction = ss.beginTransaction();
    String hql = "from sinhvien";
    Query query = ss.createQuery(hql);
    List<HocVien> list = query.list();
    transaction.commit();
    return list;
  }

Mn cho mình hỏi, với đoạn code này tại sao khi mình duyệt list trả về nó chỉ lấy được phần tử đầu tiên vậy ? Ví dụ có 30 phần tử thì nó trả về 30 phần tử đầu tiên.

Đoạn code duyệt list đâu bạn ơi, list.size() xem ra bao nhiêu?

Như bài của mình là ra 31, và nó cũng in ra 31 phần tử đầu tiên luôn

Ý là sao nhỉ? Db bạn có bnhiêu record ?
Bạn có 30 record thì nó chỉ in ra 30 là đúng rồi.
Hay mình chưa hiểu vấn đề của bạn lắm

Tức là nó in ra 30 phần tử thì đúng rồi, nhưng lại là in phần tử đầu tiên 30 lần ý :frowning:

Tham khảo thử nhé:hoặc tìm thử với từ khóa tương tự xem thế nào

1 Like

Ah mình được rồi, là do mình chưa mapping cho class. Tks b nhiều nha.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?