Lỗi khi chạy dự án Maven

Mình mới học về java web, IDE là intelliJ.

Mình chạy install ở Lifecycle trên cái project maven nhỏ của mình thì nó bị lỗi như này, mọi người có ai giải thích nó bị gì được không ạ.

Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:2.19.1:test (default-test) on project toeic-core-test: There are test failures.

Please refer to /Users/tranthanhtung/IdeaProjects/toeicOnline/toeic-core-test/target/surefire-reports for the individual test results.

Còn mà chạy debug thì nó lỗi /hibernate.cfg.xml not found

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration SYSTEM
    "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">

<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <property name="hibernate.connection.driver_class">
      com.mysql.jdbc.Driver
    </property>

    <!-- thông tin kết nối đến database -->
    <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/toeiconline?autoReconnect=true</property>
    <property name="hibernate.connection.username">root</property>
    <property name="hibernate.connection.password">1234</property>
    <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
    <property name="show_sql">true</property>
    <!-- Danh sách các XML mapping file-->
    <mapping class="vn.myclass.core.persistence.entity.RoleEntity"/>
    <mapping class="vn.myclass.core.persistence.entity.UserEntity"/>
    <mapping class="vn.myclass.core.persistence.entity.CommentEntity"/>
    <mapping class="vn.myclass.core.persistence.entity.ListenGuideLineEntity"/>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>
<!DOCTYPE suite SYSTEM "https://testng.org/testng-1.0.dtd" >

<suite name="TestAll">
  <test name="case1">
    <classes>
      <class name="vn.myclass.core.test.RoleTest" />
    </classes>
  </test>
</suite>

Đây là cái Hibernate của mình

package vn.myclass.core.common.ultils;

import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.Configuration;

public class HibernateUtil {
  private static final SessionFactory sessionFactory = buildSessionFactory();
  private static SessionFactory buildSessionFactory(){
    try {
      //Create a sessionFactory from hibernate.cgf.xml
      return new Configuration().configure().buildSessionFactory();
    }catch (Throwable e){
        System.out.println("Initial session factory failed");
      throw new ExceptionInInitializerError(e);
    }
  }
  public static SessionFactory getSessionFactory(){
    return sessionFactory;
  }
}
package vn.myclass.core.data.daoimpl;

import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.Transaction;
import vn.myclass.core.common.ultils.HibernateUtil;
import vn.myclass.core.data.dao.GenericDao;

import java.io.Serializable;
import java.lang.reflect.ParameterizedType;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class AbstractDao <ID extends Serializable, T> implements GenericDao <ID, T> {
  private Class<T> persistenceClass;

  public AbstractDao() {
    this.persistenceClass = (Class<T>) ((ParameterizedType)getClass().getGenericSuperclass()).getActualTypeArguments()[1];
  }

  public String getPersistenceClassName() {
    return persistenceClass.getSimpleName();
  }

  protected Session getSession(){
    return HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
  }
  public List<T> findAll() {
    List<T> list = new ArrayList<T>();
    Transaction transaction = null;
    try {
      transaction = getSession().beginTransaction();
      //HQL
      StringBuilder sql = new StringBuilder("from ");
      sql.append(this.getPersistenceClassName());
      Query query = this.getSession().createQuery(sql.toString());
      list = query.list();
      transaction.commit();
    }catch (HibernateException e) {
      transaction.rollback();
      throw e;
    }
    return list;
  }
}

Mong được giúp đỡ, cảm ơn mọi người !

Maven báo là có test bị fail cậu à.
Trên console của cậu có báo test nào bị fail không? Nếu không thấy, cậu có thể vào thư mục mà maven chỉ ra để đọc report test.
Hoặc cậu có thể chạy câu lệnh này ở terminal:

mvn clean test

Hope it helps!

4 Likes

Mình đã tìm được cách làm rồi không biết sao mình thay cái file hibernate.cfg.xml này thì nó chạy được.
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ !!
Mà có ai giải thích nó bị gì được không ạ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
    "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
    "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    <property name="hibernate.connection.password">1234</property>
    <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/toeiconline?autoReconnect=true&amp;characterEncoding=utf-8&amp;useUnicode=true&amp;connectionCollation=utf8_unicode_ci&amp;characterSetResults=utf8</property>
    <property name="hibernate.connection.username">root</property>
    <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
    <property name="show_sql">true</property>
    <mapping class="vn.myclass.core.persistence.entity.RoleEntity" />
    <mapping class="vn.myclass.core.persistence.entity.UserEntity" />
    <mapping class="vn.myclass.core.persistence.entity.CommentEntity"/>
    <mapping class="vn.myclass.core.persistence.entity.ListenGuideLineEntity"/>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?