Insert dữ liệu cho join column trong hibernate?

Mình có bảng Sản Phẩm có khóa ngoại là " danhMucSanPham_ID " Vậy làm sao để insert dữ liệu vào JoinColumn này vậy ạ ?
Quan hệ:

@ManyToOne
	@JoinColumn(name = "danhMucSanPham_ID",nullable = true)
	private DanhMucSanPham danhMucSanPham;

Nhận data từ controller

	sanPham.setTenSanPham(tenSanPham);
		sanPham.setGiaTien(Integer.parseInt(giaTien));
		sanPham.setMoTa(moTa);
		sanPham.setHinhSanPham(nameFile);
//		sanPham.setDanhMucSanPham(sanPhamService.getDanhMucByID(Integer.parseInt(danhMucSanPham)));
		System.out.println(sanPham);
		
		crudSanPhamService.themSanPham(sanPham);

Thực Hiện truy vấn

@Transactional
	public void themSanPham(SanPham sanPham) {
		Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
		session.save(sanPham);
	}

Lỗi:

SanPham [ID=0, tenSanPham=Quần Jean Nam KiriMaru Dà i D19, giaTien=199000, moTa=tảTrang phục hay y phục là . , hinhSanPham=1db4d1cb-5ec8-1100-c57c-0014b487c83b.jpg, danhMucSanPham=null, chiTietSanPhams=null]
Hibernate: insert into SanPham (danhMucSanPham_ID, giaTien, hinhSanPham, moTa, tenSanPham) values (?, ?, ?, ?, ?)

 Column 'danhmucsanpham_ID' cannot be null
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?