algorithm

Topic Replies Activity
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp nổi bọt (Bubble sort) 6 June 19, 2022
Cách tính độ phức tạp thuật toán 4 June 19, 2022
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Giải thuật sắp xếp theo độ dài giảm dần (Shell sort) 1 June 15, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp chèn (Insert sort) 1 June 10, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp rung lắc (Shaker sort) 1 June 14, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp đổi chỗ (Interchange sort) 2 June 11, 2022
Gợi ý thuật toán liệt kê các dãy nhị phân độ dài n mà trong đó dãy 01 chỉ xuất hiện đúng 2 lần 19 June 11, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm tuần tự (Sequential/Linear search) 1 June 8, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm nhị phân (Binary search) 6 June 10, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp lựa chọn (Selection sort) 3 June 10, 2022
Xin ý tưởng về thuật toán Quy hoạch động 18 June 3, 2022
Vigenere encryption 22 April 6, 2020
Đánh giá độ phức tạp của thuật toán của đoạn code 5 May 18, 2022
Hỏi ý tưởng tìm tổ hợp k số trong 1 dãy số cho trước thoả mãn điều kiện 11 May 17, 2022
Giúp ý tưởng bài tập thay đổi xâu 3 May 17, 2022
Leetcode - Network Delay Time 6 May 14, 2022
Giúp ý tưởng bài tập đếm số đoạn con liên tiếp gồm chẵn các số lẻ và lẻ các số chẵn 2 May 14, 2022
Cách giải quyết bài toán 8 quân hậu bằng thuật toán mô phỏng luyện kim 2 May 5, 2022
Thắc mắc về hàm di chuyển của bài toán mã đi tuần 2 May 3, 2022
Giải pháp cho bài này đã đúng chưa? 3 April 26, 2022
Có bắt buộc phải học thuộc các thuật toán như quick sort hay selection sort không? 3 April 17, 2022
Thắc mắc về độ phức tạp của thuật toán tính số Fibonacci 7 April 14, 2022
Cần gợi ý cho bài tập giải phương trình 6 April 15, 2022
Thuật toán tìm trị riêng và vecto riêng của ma trận 7 April 10, 2022
Includes, filter vs algorithm search in JavaScript 3 April 7, 2022
Làm sao lấy phần giao của hai hình chữ nhật 19 July 17, 2017
Tìm ucln của một dãy số 9 March 30, 2022
Giúp ý tưởng đếm số cách phân tích 1 số nguyên thành tổng 4 bình phương 5 March 15, 2022
Câu hỏi về độ phức tạp của thuật toán lý thuyết 2 September 14, 2021
Gợi ý thuật toán cho bài tập nhánh 6 February 21, 2022
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?