Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp chèn (Insert sort)

Giải thuật sắp xếp chèn (Insert sort)

1. Nhận xét ban đầu

Trong 1 dãy bất kì, ta luôn thấy 1 đoạn con của dãy đã có trật tự (tăng hoặc giảm).
Nếu dãy hoặc 1 đoạn con của dãy chỉ có 1 phần tử duy nhất thì xem như đã có trật tự.

2. Ý tưởng thuật toán

 • Ban đầu coi như phần tử đầu tiên đã sắp xếp.
 • So sánh phần tử thứ 2 với phần tử đầu tiên để đổi chỗ nếu cần để sao cho 2 phần tử này được sắp xếp theo thứ tự chỉ định.
 • Tìm vị trí để chèn phần tử thứ 3 của dãy hiện hành vào dãy 2 phần tử đầu đã được sắp xếp ở trên sao cho dãy vẫn được sắp xếp đúng thứ tự.
 • Lặp lại liên tục các quá trình trên cho tới khi hết dãy.

3. Cơ chế hoạt động (sơ đồ dò vết)

Cho dãy số: | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |. Sắp xếp dãy số tăng dần.

 • Bước 1:
  Xét dãy a[0] hiện hành là | 5 | đã có trật tự, số 2 sai vị trí, dịch số 5 sang phải một ô, đặt 2 vào vị trí i = 0, ta có “vết” thứ nhất:
  | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |

 • Bước 2:
  Xét dãy con | 2 | 5 | đã có trật tự tăng; 5 và 3 sai vị trí, làm như bước 1: chèn 3 vào vị trí i=1, ta có “vết” thứ hai:
  | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |

 • Bước 3:
  Số 5 và 1 sai vị trí, chèn 1 vào vị trí i=2, dịch 5 sang vị trí i=3 ta có “vết” thứ ba:
  | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |

 • Bước 4:
  Số 3 và 1 sai vị trí, chèn 1 vào vị trí i=1, dịch 3 sang vị trí i=2 ta có “vết” thứ tư:
  | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |

 • Bước 5: Xét dãy hiện hành: | 5 |
  Số 2 và 1 sai vị trí, chèn 1 vào vị trí i=0, dịch 2 sang vị trí i=1 ta có “vết” thứ năm:
  | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |

 • Bước 5: Xét dãy hiện hành: | 5 |
  Số 5 và 4 sai vị trí, chèn 4 vào vị trí i=3, dịch 5 sang vị trí i=4 ta có dãy trật tự tăng:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. Các bước của thuật toán

Dùng hai vòng lặp:

Vòng lặp ngoài: Duyệt từ a[1] (i = 1) đến cuối dãy (i = n) để tìm vị trí chèn thích hợp cho x.
Bước 1: pos = i - 1; //pos là vị trí chèn, khi i = 1 thì pos = 0, nghĩa là coi đoạn con a[0] đã được sắp.
Bước 2: x = a[i]; //x là phần tử cần chèn.

 • Vòng lặp trong: Thực hiện lặp lại các việc khi pos >= 0 và x < a[pos]:
  Bước a: Đẩy các phần tử sang phải một vị trí để tìm chỗ chèn thích hợp cho x vào đoạn con đã có trật tự:
  a[pos + 1] = a[pos];
  Bước b: Sau mỗi lần thực hiện Bước a, giảm vị trí chèn xuống 1 đơn vị:
  pos--;

Bước 3: a[pos + 1] = x; //Chèn x vào vị trí thích hợp tìm được.
Bước 4: Vòng lặp trong kết thúc khi pos vượt khỏi phạm vi dãy và x = a[pos].

Vòng lặp ngoài kết thúc khi i = n.

5. Cài đặt (C++)

void insertSort(int a[], int n) {
  int pos, i, x;
  for(i = 1; i < n; i++) {
    pos = i - 1;
    x = a[i];
    while((pos >= 0) && (x < a[pos])) {
      a[pos + 1] = a[pos];
      pos--;
    }
    a[pos + 1] = x;
  }
}

6. Độ phức tạp của thuật toán

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?