Trong hai thuật toán Insertion sort và Selection Sort, dữ liệu đầu vào có nên lưu trong LinkedList không?

Trong hai thuật toán sắp xếp Chọn (Insertion sort) và Chèn/Xen vào (Selection Sort), dữ liệu đầu vào có nên lưu trong LinkedList (danh sách liên kết) không ? Vì sao?
Mọi người giải đáp giúp em câu này với ạ

Truy cập trong DSLK chỉ có tiến, lùi (DSLK đôi), đầu, cuối thôi. Rồi bạn phân tích thuật toán là trả lời được.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?