Bài toán Fermat

Câu 1:


Câu 2:

Mọi nguời có thể hướng dẫn ý tưởng cho những bài này k ạ ??

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?