Leetcode - Network Delay Time

Đề bài: https://leetcode.com/problems/network-delay-time/

Ý tưởng và triển khai như source code và comment bên dưới:

class Solution 
{
public:
  int networkDelayTime(vector<vector<int>>& times, int n, int k) 
  {
    // chuyển đổi vector times thành dạng đồ thị cạnh kề
    // với mỗi đỉnh u, có 1 vector cạnh kề (v, weight_to_v)
    std::unordered_map<int, std::vector<std::pair<int, int>>> graph;
    for (const std::vector<int>& time : times)
    {
      graph[time[0] - 1].push_back( { time[1] - 1, time[2] } );
    }
    
    // build một mảng khoảng cách ngắn nhất để đi từ đỉnh k đến các đỉnh còn lại
    std::vector<int> res = ShortestDistanceAllVertices(graph, n, k - 1);

    // tìm khoảng cách dài nhất để signal phát ra từ k phải truyền đi
    // để đến được điểm xa nhất trên đồ thị
    int max_time = 0;
    for (const int& n : res)
    {
      cout << n << " ";
      max_time = std::max(max_time, n);
    }
    
    // max_time == INT_MAX nghĩa là vẫn còn đỉnh không thể truyền tín hiệu đến
    return max_time == INT_MAX ? -1 : max_time;
  }
private:

  // cài đặt thuật toán Dijsktra
  // trả về một mảng đường đi ngắn nhất từ đỉnh k đến các đỉnh còn lại
  std::vector<int> ShortestDistanceAllVertices(std::unordered_map<int, std::vector<std::pair<int, int>>>& G, int num_vertices, int from)
  {
    if (from < 0 || from >= num_vertices)
      return {};
    
    std::vector<int> dist(num_vertices, INT_MAX);
    dist[from] = 0;

    std::vector<bool> visited(num_vertices, false);

    for (int count = 0; count < num_vertices; count++)
    {
      int u = DijsktraNextVertex(num_vertices, dist, visited);
      visited[u] = true;

      for (std::pair<int, int> p : G[u])
      {
        int v = p.first;
        int w = p.second;
        if (!visited[v] && w && dist[u] != INT_MAX && dist[u] + w < dist[v])
        {
          dist[v] = dist[u] + w;
          cout << v << " " << dist[v] << endl;
        }
      }
    }

    return dist;
  }
  
  int DijsktraNextVertex(int num_vertices, const std::vector<int> &dist, const std::vector<bool> &visited)
  {
    int minDist = INT_MAX;
    int minIdx = -1;

    for (int u = 0; u < num_vertices; u++)
    {
      if (!visited[u] && dist[u] <= minDist)
      {
        minDist = dist[u];
        minIdx = u;
      }
    }

    return minIdx;
  }
};

Kết quả output sai ở testcase như bên dưới:

Your input

[[3,5,78],[2,1,1],[1,3,0],[4,3,59],[5,3,85],[5,2,22],[2,4,23],[1,4,43],[4,5,75],[5,1,15],[1,5,91],[4,1,16],[3,2,98],[3,4,22],[5,4,31],[1,2,0],[2,5,4],[4,2,51],[3,1,36],[2,3,59]]
5
5

Output

81

Expected

31

stdout

15 22 81 31 0

Kết quả mong đợi là 31 (tín hiệu truyền từ 5 đến đỉnh 4 là xa nhất) , nhưng stdout cho thấy đi từ đỉnh 5 đến đỉnh 3 lại tốn đến 81 đơn vị khoảng cách.
Mình có sai về ý tưởng không? Có chổ nào sai trong phần cài đăt thuật toán nhỉ? :sweat_smile:

nếu bạn đã biết vấn đề ở đâu, thì sao bạn không viết thêm vào dòng cout để debug quá trình thay đổi của biến đó (không giống như mong đợi của bạn)

1 Like

Fixed, 52/52 test cases passed (but time limit exceed)

class Solution 
{
public:
  int networkDelayTime(vector<vector<int>>& times, int n, int k) 
  {
    std::unordered_map<int, std::vector<std::pair<int, int>>> graph;
    for (const std::vector<int>& time : times)
    {
      graph[time[0] - 1].push_back( { time[1] - 1, time[2] } );
    }
    
    // for (auto p : graph)
    // {
    //   for (auto pp : p.second)
    //   {
    //     cout << p.first << " " << pp.first << " " << pp.second << endl;
    //   }
    // }
    
    std::vector<int> dist(n, INT_MAX);
    dist[k - 1] = 0;
    
    std::vector<bool> visited(n, false);
    visited[k - 1] = true;
    
    DFS(graph, dist, visited, n, k - 1);
    
//     std::queue<int> Q;
//     Q.push(k - 1);
//     dist[k - 1] = 0;
    
//     while (!Q.empty())
//     {
//       int u = Q.front();
//       Q.pop();
      
//       visited[u] = true;
      
//       for (int i = 0; i < graph[u].size(); i++)
//       {
//         int v = graph[u][i].first;
//         int w = graph[u][i].second;
        
//         if (!visited[v])
//           Q.push(v);
        
//         if (dist[u] != INT_MAX && dist[u] + w < dist[v])
//         {
//           dist[v] = dist[u] + w;
//         }
//       }
//     }
    
    int max_time = 0;
    for (const int& n : dist)
    {
      //cout << n << " ";
      max_time = std::max(max_time, n);
    }
    //cout << endl;
    
    return max_time == INT_MAX ? -1 : max_time;
  }
private:
  void DFS(std::unordered_map<int, std::vector<std::pair<int, int>>>& G, std::vector<int>& dist, std::vector<bool>& visited, int num, int cur)
  {
    if (cur < 0 || cur >= num)
      return;
    
    for (int i = 0; i < G[cur].size(); i++)
    {
      int next = G[cur][i].first;
      int weight = G[cur][i].second;
      
      if (!visited[next])
      {
        visited[next] = true;
        dist[next] = dist[cur] + weight;
        DFS(G, dist, visited, num, next);
      }
      else if (dist[cur] != INT_MAX && dist[cur] + weight < dist[next])
      {
        dist[next] = dist[cur] + weight;
        DFS(G, dist, visited, num, next);
      }
    }
  }
};
1 Like

Fixed, 52/52 test cases passed sử dụng BFS.

class Solution 
{
public:
  int networkDelayTime(vector<vector<int>>& times, int n, int k) 
  {
    std::unordered_map<int, std::vector<std::pair<int, int>>> graph;
    for (const std::vector<int>& time : times)
    {
      graph[time[0] - 1].push_back( { time[1] - 1, time[2] } );
    }
    
    std::vector<int> dist(n, INT_MAX);
    dist[k - 1] = 0;
    
    std::vector<bool> visited(n, false);
    visited[k - 1] = true;
    
    std::queue<int> Q;
    Q.push(k - 1);
    
    while (!Q.empty())
    {
      int u = Q.front();
      Q.pop();
      
      visited[u] = true;
      
      for (int i = 0; i < graph[u].size(); i++)
      {
        int v = graph[u][i].first;
        int w = graph[u][i].second;
        
        if (dist[u] != INT_MAX && dist[u] + w < dist[v])
        {
          dist[v] = dist[u] + w;
          Q.push(v);
        }
        else if (!visited[v])
          Q.push(v);
      }
    }
    
    // DFS(graph, dist, visited, n, k - 1);
    
    int max_time = 0;
    for (const int& n : dist)
    {
      cout << n << " ";
      max_time = std::max(max_time, n);
    }
    cout << endl;
    
    return max_time == INT_MAX ? -1 : max_time;
  }
private:
//   void DFS(std::unordered_map<int, std::vector<std::pair<int, int>>>& G, std::vector<int>& dist, std::vector<bool>& visited, int num, int cur)
//   {
//     if (cur < 0 || cur >= num)
//       return;
    
//     for (int i = 0; i < G[cur].size(); i++)
//     {
//       int next = G[cur][i].first;
//       int weight = G[cur][i].second;
      
//       if (!visited[next])
//       {
//         visited[next] = true;
//         dist[next] = dist[cur] + weight;
//         DFS(G, dist, visited, num, next);
//       }
//       else if (dist[cur] != INT_MAX && dist[cur] + weight < dist[next])
//       {
//         cout << cur << " " << next << " " << dist[next] << endl;
//         dist[next] = dist[cur] + weight;
//         cout << cur << " " << next << " " << dist[next] << endl;
//         DFS(G, dist, visited, num, next);
//       }
//     }
//   }
};
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?