Giúp ý tưởng bài tập đếm số đoạn con liên tiếp gồm chẵn các số lẻ và lẻ các số chẵn

Cho dãy 𝑎1, 𝑎2, . . 𝑎𝑛 gồm 𝑛 phần tử.
Hãy đếm số đoạn con liên tiếp các phần tử của 𝑎 gồm chẵn các số lẻ và lẻ các số chẵn.

Input:
Dòng đầu là số 𝑛 (1 ≤ 𝑛 ≤ 100000).
Dòng thứ hai là 𝑛 số nguyên 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3. . , 𝑎𝑛. (−109 ≤ 𝑎𝑖 ≤ 109).
Output:
Một dòng duy nhất là đáp án.

VD:
Input:

4
1 2 3 4

Output:

1

Bạn thử nêu tính chất của 1 đoạn gồm chẵn các số lẻ và lẻ các số chẵn xem nào.

Gợi ý: nếu 1 dãy b là 1 dãy thoả mãn tính chất trên, ta phải thêm bao nhiêu số vào b nữa để lại được 1 dãy cũng có tính chất trên?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?