Giúp bài tập nêu các bước thuật toán

Nêu các bước thuật toán tính tổng các chữ số của một số nguyên
Nêu các bước thuật toán TÍNH TỔNG CÁC ƯỚC SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
Nêu các bước thuật toán: Tính UCLN

DNH không cho phép hỏi bài tập.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?