Share "Sáng tạo trong thuật toán và lập trình"

Mình có 3 quyển (3 phần) trong bộ “Sáng tạo trong thuật toán và lập trình” của thầy Nguyễn Xuân Huy trường mình. Ngôn ngữ được sử dụng để mô tả thuật toán là Pascal và C#.

Link GoogleDrive:
Phần 1: https://drive.google.com/file/d/1qaVapj4f126-mGOoAylmGplUhlbz0lp8/view?usp=sharing
Phần 2: https://drive.google.com/file/d/1opJMaJ81u365D9FKHpNbr8hvoxXeO68W/view?usp=sharing
Phần 3: https://drive.google.com/file/d/1pxhO-tlWORD5tJ9D4A4yYERnLBPYiAdJ/view?usp=sharing

12 Likes

thank đã chia sẻ :slight_smile: có C# để down về xem, thấy mấy sách về thuật toán hiếm có C#

1 Like

up lại bạn ơi, link die roài. huhu

Link die rồi, up link gdrive đi bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?