algorithm

Topic Replies Activity
Giúp ý tưởng bài tập đếm số lượng số có k chữ số liên tiếp giống nhau 15 November 23, 2021
Thuật toán có quan trọng hay không? (Dành cho cả sinh viên và người đi làm) 27 November 18, 2021
Vì sao lại trừ hai số a và b khi tìm UCLN? 4 November 13, 2021
Nhập 1 số tự nhiên, loại bỏ chữ số 5 và 0 khỏi số đó 24 October 23, 2021
Hướng giải quyết bài toán tô màu đồ thị 20 August 6, 2015
Ứng dụng thuật toán tô màu tham lam (Greedy coloring) vào thực tế 3 October 23, 2021
Cách tính độ phức tạp thuật toán 3 October 19, 2021
Hỏi vòng for được thể hiện trên lưu đồ 4 October 13, 2021
Cần hướng dẫn về Complexity (Độ phức tạp của thuật toán) 3 September 29, 2021
Thắc mắc về ước số chung lớn nhất thuật toán affine 6 September 26, 2021
Câu hỏi về độ phức tạp của thuật toán lý thuyết 2 September 14, 2021
Mô phỏng thuật toán, tưởng dễ mà khó! 1 September 16, 2021
Giải thích ý tưởng bài toán số may mắn 4 September 7, 2021
Sàng nguyên tố và một số ứng dụng 13 September 7, 2021
Cần giải thích thuật toán DFS 9 September 4, 2021
Giúp ý tưởng của bài tập về xâu 2 September 3, 2021
Giúp giải thích thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu 3 September 3, 2021
Ý tưởng bài toán 7 August 30, 2021
Bài tập chuỗi đếm phân phối 2 August 20, 2021
Giúp đỡ bài tập: Tìm đoạn dài nhất có tổng dương 15 November 19, 2017
Cho 1 dãy tăng vô hạn tìm chữ số tại vị trí k 15 August 17, 2021
Rating ở các trang codeforces, leetcode, v.v 3 August 11, 2021
Thắc mắc về average-case complexity 6 August 7, 2021
Giúp giải thuật toán 7 August 1, 2021
Về thuật toán Kadane 1 April 5, 2020
Hỏi về cây chỉ số nhị phân (Fenwick Tree) 12 July 29, 2021
Thuật toán tìm giao điểm của 2 hình tam giác 8 July 26, 2021
Giúp hướng giải bài tập thuật toán 8 July 26, 2021
Cần giúp đỡ về ý tưởng cho bài toán hình học 9 July 21, 2021
Lý do gì tìm phần tử trong Set của C++ có độ phức tạp là O(log(N)) trong khi Python là O(1)? 11 July 19, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?