algorithm

Topic Replies Activity
Số cách ghép xâu 1 June 16, 2021
Giúp kiểm tra tính chính xác của ý tưởng 11 June 13, 2021
Học thuật toán ở đâu 7 June 11, 2021
Các thuật toán trong game bóng đá được xây dựng như thế nào? 2 June 8, 2021
Nhờ chỉ cách làm tối ưu của bài Xếp Đôi 2 June 6, 2021
Sự tăng trưởng của hàm số, Big O 2 June 6, 2021
Gợi ý thuật toán liệt kê các dãy nhị phân độ dài n mà trong đó dãy 01 chỉ xuất hiện đúng 2 lần 18 January 12, 2019
Nâng cao bài toán BUS2 NTUCoders 2 June 1, 2021
Phép so sánh trong thuật toán 4 May 29, 2021
Chuyển cây nhiều nhánh về cây nhị phân 3 May 27, 2021
Thuật toán convert số thập phân sang la mã 21 May 25, 2021
Hỏi về bài tập cắt tỉa alpha-beta 1 May 24, 2021
Thảo luận về bài BEAUTRI trên NTUCoders 1 May 20, 2021
Thuật toán kiểm tra số nguyên tố tối ưu 11 May 17, 2021
Cần gợi ý bài tập con bò dùng wifi 3 May 12, 2021
Cải tiến bài toán đếm số cặp phần tử trong mảng mà có tổng bằng x 9 April 26, 2021
Tìm dãy con có tổng bằng S (n <=2.10^6, s<=10^9) 7 April 21, 2021
Hỏi về việc ứng dụng Thuật toán Segment Tree trong thực tiễn 1 April 19, 2021
Giải thích big-O 16 July 30, 2020
Thắc mắc về nhánh cận trong thuật toán TSP 1 April 11, 2021
Giảm thời gian chạy của chương trình in các số nguyên tố nhỏ hơn n 3 April 10, 2021
Hỏi về đồ thị và phép duyệt đồ thị 3 April 5, 2021
Ứng dụng thuật toán tô màu tham lam (Greedy coloring) vào thực tế 1 April 2, 2021
Hỏi về làm tròn số 3 April 1, 2021
Bài toán tìm tổng lớn nhất của k phần tử liên tiếp trên mảng 22 March 21, 2021
Tìm m lớn nhất sao cho n! chia hết cho k^m 14 March 14, 2021
Đếm số hình chữ nhật 1 March 7, 2021
Hỏi về việc tối ưu câu truy vấn SQL 12 March 5, 2021
Hỏi về truy vết quy hoạch động 3 March 4, 2021
Cần gợi ý giải pháp O(n log n) cho bài toán 1 March 3, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?