algorithm

Topic Replies Activity
Có thể giải hầu như mọi bài toán bằng phương pháp đệ quy? 7 May 25, 2023
Cách phân tích một số thành thừa số nguyên tố nhanh 16 April 30, 2023
Hỏi về phỏng vấn thuật toán cho vị trí intern back-end 6 April 24, 2023
Phân tích một số N thành tổng các ước khác 1 của K 6 April 21, 2023
Hướng giải quyết bài toán tô màu đồ thị 22 March 24, 2023
Code đếm số lượng dãy con có tổng bằng k bị Time Limit Exceeded 12 March 22, 2023
Giúp giải đề HSG tỉnh tìm số lượng tờ tiền nhỏ nhất thoả mãn 2 March 17, 2023
Tìm đoạn con (không liên tiếp) dài nhất mà các phần tử liền kề có chênh lệch không vượt quá K 3 March 15, 2023
Đường đi đẹp nhất 7 March 2, 2023
Thuật toán tính tổng các ước của 1 số nguyên dương? 19 February 15, 2023
Làm sao chứng minh được số lượng bộ số bạn bè là tổng các ước từ 1 -> N - 1? 4 February 12, 2023
Quy hoạch động dãy con tăng - giảm dài nhất 7 January 28, 2023
Giải thích big-O 16 July 30, 2020
Tìm số tiền cần trả ít nhất 14 January 5, 2023
Giúp bài tập trắc nghiệm về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 December 21, 2022
Hỏi hướng làm cho tối ưu 6 December 20, 2022
Nhờ giúp đỡ chạy full test bài tập tính tổng các số nguyên tố trong đoạn [a, b] 2 December 11, 2022
Tại sao kiểm tra số nguyên tố phải kiểm tra đến căn bậc 2 của number? 14 April 11, 2022
Hỏi ý tưởng phân tích N thành tổng của ít số Fibonacci nhất 4 November 13, 2022
Số nguyên tố thứ k 12 October 27, 2022
Các công ty CNTT trụ sở Việt Nam có phỏng vấn các thuật toán như: quay lui, quy hoạch động, tham lam, …không? 5 October 26, 2022
Thắc mắc về TSP2 so với TSP1 3 October 24, 2022
Hỏi về lập trình bài toán dạng vòng tròn 7 October 17, 2022
Giáo trình Giải thuật & Lập trình - Lê Minh Hoàng [PDF] 26 July 12, 2019
In ra hiệu số nhỏ nhất của 2 phần tử trong mảng 7 October 9, 2022
Giúp ý tưởng Josephus problem cải tiến 3 October 9, 2022
Chia dãy số thành k đoạn liên tiếp sao cho tổng min và max chênh lệch ít nhất 1 October 2, 2022
Nhờ hướng dẫn dạng bài tập chia các số trong dãy theo yêu cầu 3 October 2, 2022
Nhờ hướng dẫn bài tập tối ưu di chuyển trên trục toạ độ 1 October 2, 2022
Tối ưu bài toán tìm số nhỏ nhất có n chữ số khi cho trước tổng các chữ số 2 September 26, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?