algorithm

Topic Replies Activity
Vigenere encryption 23 May 19, 2022
Đánh giá độ phức tạp của thuật toán của đoạn code 5 May 18, 2022
Hỏi ý tưởng tìm tổ hợp k số trong 1 dãy số cho trước thoả mãn điều kiện 11 May 17, 2022
Giúp ý tưởng bài tập thay đổi xâu 3 May 17, 2022
Giúp ý tưởng bài tập đếm số đoạn con liên tiếp gồm chẵn các số lẻ và lẻ các số chẵn 2 May 14, 2022
Cách giải quyết bài toán 8 quân hậu bằng thuật toán mô phỏng luyện kim 2 May 5, 2022
Thắc mắc về hàm di chuyển của bài toán mã đi tuần 2 May 3, 2022
Giải pháp cho bài này đã đúng chưa? 3 April 26, 2022
Có bắt buộc phải học thuộc các thuật toán như quick sort hay selection sort không? 3 April 17, 2022
Thắc mắc về độ phức tạp của thuật toán tính số Fibonacci 7 April 14, 2022
Cần gợi ý cho bài tập giải phương trình 6 April 15, 2022
Tại sao kiểm tra số nguyên tố phải kiểm tra đến căn bậc 2 của number? 14 April 11, 2022
Thuật toán tìm trị riêng và vecto riêng của ma trận 7 April 10, 2022
Code đếm số lượng dãy con có tổng bằng k bị Time Limit Exceeded 11 November 28, 2018
Includes, filter vs algorithm search in JavaScript 3 April 7, 2022
Làm sao lấy phần giao của hai hình chữ nhật 19 July 17, 2017
Tìm ucln của một dãy số 9 March 30, 2022
Giúp ý tưởng đếm số cách phân tích 1 số nguyên thành tổng 4 bình phương 5 March 15, 2022
Câu hỏi về độ phức tạp của thuật toán lý thuyết 2 September 14, 2021
Gợi ý thuật toán cho bài tập nhánh 6 February 21, 2022
Giúp ý tưởng bài tập 2 February 13, 2022
Tính độ phức tạp thuật toán 5 February 11, 2022
Tính độ phức tạp của thuật toán Binary search 2 February 10, 2022
Cần giúp đỡ bài tính giá trị sin(x) với độ chính xác và công thức cho trước 20 February 9, 2022
Sử dụng cây đệ quy đánh giá độ phức tạp 3 February 9, 2022
2 vòng lặp lồng nhau độ phức tạp là O(n^2)? 4 February 8, 2022
Tìm các xâu con khác nhau trong xâu mẹ 6 February 5, 2022
Thuật toán lính canh có thực sự tốt hơn tuần tự 8 January 25, 2022
Giúp ý tưởng bài tập 2 January 19, 2022
Tìm thừa số trước khi thực hiện phép nhân với mod 3 January 4, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?