algorithm

Topic Replies Activity
Tối ưu bài toán tìm số nhỏ nhất có n chữ số khi cho trước tổng các chữ số 2 September 26, 2022
Tìm k số liên tiếp bắt đầu từ x sao cho tổng bằng n 3 September 25, 2022
Thuật toán bị Time Limit Exceeded 2 September 24, 2022
Giúp bài tập nêu các bước thuật toán 2 September 19, 2022
Share "Sáng tạo trong thuật toán và lập trình" 6 May 26, 2022
Trong hai thuật toán Insertion sort và Selection Sort, dữ liệu đầu vào có nên lưu trong LinkedList không? 2 September 14, 2022
Bài toán Fermat 1 September 8, 2022
Giải thích thuật toán 5 July 26, 2022
Độ phức tạp của QuickSort 4 August 8, 2020
Quy hoạch động dãy con tăng - giảm dài nhất 4 July 20, 2022
Tìm thuật toán tối ưu cho bài toán tìm 2 phần tử có tích lớn nhất trong mảng bất kỳ 10 July 1, 2022
Cần gợi ý bài tập giải thuật 6 June 26, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp nổi bọt (Bubble sort) 6 June 19, 2022
Cách tính độ phức tạp thuật toán 4 June 19, 2022
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Giải thuật sắp xếp theo độ dài giảm dần (Shell sort) 1 June 15, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp chèn (Insert sort) 1 June 10, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp rung lắc (Shaker sort) 1 June 14, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp đổi chỗ (Interchange sort) 2 June 11, 2022
Gợi ý thuật toán liệt kê các dãy nhị phân độ dài n mà trong đó dãy 01 chỉ xuất hiện đúng 2 lần 19 June 11, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm tuần tự (Sequential/Linear search) 1 June 8, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm nhị phân (Binary search) 6 June 10, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp lựa chọn (Selection sort) 3 June 10, 2022
Xin ý tưởng về thuật toán Quy hoạch động 18 June 3, 2022
Vigenere encryption 22 April 6, 2020
Đánh giá độ phức tạp của thuật toán của đoạn code 5 May 18, 2022
Hỏi ý tưởng tìm tổ hợp k số trong 1 dãy số cho trước thoả mãn điều kiện 11 May 17, 2022
Giúp ý tưởng bài tập thay đổi xâu 3 May 17, 2022
Giúp ý tưởng bài tập đếm số đoạn con liên tiếp gồm chẵn các số lẻ và lẻ các số chẵn 2 May 14, 2022
Cách giải quyết bài toán 8 quân hậu bằng thuật toán mô phỏng luyện kim 2 May 5, 2022
Thắc mắc về hàm di chuyển của bài toán mã đi tuần 2 May 3, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?