Tìm k số liên tiếp bắt đầu từ x sao cho tổng bằng n

Bài toán:

Biết tổng của k (k>1) số liên tiếp bắt đầu từ x bằng n. In ra x,k.

VD:
N=9
Output: (2,3) (4,2)

Anh em ai có ý tưởng về bài toán này cho mình xin với, nghĩ mãi không ra đc ý tưởng nào hợp lý.Toàn mấy ý tưởng vớ vẩn tào lao thôi =(((

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Tìm “trung điểm” dãy số liên tiếp có tổng là số đó.

  • Số lẻ luôn là tổng của 2 số liền kề nhau.
  • Hãy chia nguyên lần lượt từ 2 đến N/2:
    • Nếu kết quả là số nguyên và số chia là lẻ thì kết quả phép chia là “trung điểm” của các số liên tiếp.
    • Nếu kết quả là số có phần thập phân là .5 (rưỡi) và số chia là chẵn thì số đó cũng chính là “trung điểm” của dãy số.
      Khi đã tìm ra “trung điểm” thì có thể dễ dàng suy ra số bắt đầu của dãy, và độ dài của dãy cũng là số chia.

A/B=C
A: Số bị chia.
B: Số chia.
C: Thương (kết quả).

1 Like

tổng k số liên tiếp từ x

Mỗi số trừ đi x thì ra dạng k số tự nhiên liên tiếp từ 0, vậy n = \frac{k(k-1)}{2} + kx, hay 2n chia hết cho k. Đặt nhân tử chung rút gọn nữa là giải đc rồi :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?