algorithm

Topic Replies Activity
Tìm số tiền cần trả ít nhất 12 January 5, 2023
Hỏi hướng làm cho tối ưu 5 December 20, 2022
Nhờ giúp đỡ chạy full test bài tập tính tổng các số nguyên tố trong đoạn [a, b] 2 December 11, 2022
Tại sao kiểm tra số nguyên tố phải kiểm tra đến căn bậc 2 của number? 14 April 11, 2022
Hỏi ý tưởng phân tích N thành tổng của ít số Fibonacci nhất 4 November 13, 2022
Số nguyên tố thứ k 12 October 27, 2022
Các công ty CNTT trụ sở Việt Nam có phỏng vấn các thuật toán như: quay lui, quy hoạch động, tham lam, …không? 5 October 26, 2022
Thắc mắc về TSP2 so với TSP1 3 October 24, 2022
Hỏi về lập trình bài toán dạng vòng tròn 7 October 17, 2022
Giáo trình Giải thuật & Lập trình - Lê Minh Hoàng [PDF] 26 July 12, 2019
In ra hiệu số nhỏ nhất của 2 phần tử trong mảng 7 October 9, 2022
Giúp ý tưởng Josephus problem cải tiến 3 October 9, 2022
Chia dãy số thành k đoạn liên tiếp sao cho tổng min và max chênh lệch ít nhất 1 October 2, 2022
Nhờ hướng dẫn dạng bài tập chia các số trong dãy theo yêu cầu 3 October 2, 2022
Nhờ hướng dẫn bài tập tối ưu di chuyển trên trục toạ độ 1 October 2, 2022
Tối ưu bài toán tìm số nhỏ nhất có n chữ số khi cho trước tổng các chữ số 2 September 26, 2022
Tìm k số liên tiếp bắt đầu từ x sao cho tổng bằng n 3 September 25, 2022
Thuật toán bị Time Limit Exceeded 2 September 24, 2022
Giúp bài tập nêu các bước thuật toán 2 September 19, 2022
Share "Sáng tạo trong thuật toán và lập trình" 6 May 26, 2022
Trong hai thuật toán Insertion sort và Selection Sort, dữ liệu đầu vào có nên lưu trong LinkedList không? 2 September 14, 2022
Bài toán Fermat 1 September 8, 2022
Giải thích thuật toán 5 July 26, 2022
Độ phức tạp của QuickSort 4 August 8, 2020
Cần gợi ý bài tập giải thuật 6 June 26, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp nổi bọt (Bubble sort) 6 June 19, 2022
Cách tính độ phức tạp thuật toán 4 June 19, 2022
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Giải thuật sắp xếp theo độ dài giảm dần (Shell sort) 1 June 15, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp chèn (Insert sort) 1 June 10, 2022
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp rung lắc (Shaker sort) 1 June 14, 2022
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?