Tối ưu bài toán tìm số nhỏ nhất có n chữ số khi cho trước tổng các chữ số

Tìm số M nhỏ nhất có n chữ số (2<=n<=9) có tổng các chữ số bằng s (0<=s<=100)

Ae ai có cách tối ưu thuật toán ko ạ. Em làm cách này nếu n > 5 và s là mấy số lớn thì nó chạy lâu quá.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int tcs (int x)
{
  int y=0;
  while (x>0)
   {
   >  int r=x%10;
     y=y+r;
     x/=10;
   }
   return y;
}
int dcs(int x)
{
   int d=0;
   while (x>0)
  {
     d++;
     x/=10;
  }
  return d;
}
int main()
{
   int n,s;
   cout << "N=";
   cin >> n;
   cout << "S=";
   cin >> s;
   int y=s;
   while (y>0)
   {
    if (tcs(y)==s&&dcs(y)==n)
     {
       cout << "M=" << y;
       return 0;
     }
     y++;
   }
   return 0;
}

Bây giờ bạn phải đánh giá bằng toán học thôi.

 1. Nếu 9 * n < s thì bài toán vô nghiệm.

 2. Nếu chơi tham lam một chút, bạn cố gắng nhét nhiều chữ số 9 vào cuối số M nhất có thể thì bạn có thể nhét tối đa bao nhiêu chữ số 9? Bạn thử làm với ví dụ n = 5 và s = 31.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?