Nhờ hướng dẫn bài tập tối ưu di chuyển trên trục toạ độ

Bài này nữa ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?