Chia dãy số thành k đoạn liên tiếp sao cho tổng min và max chênh lệch ít nhất

Với bài này em chỉ biết thực hiện với k=2 còn từ 3 trở đi thì chịu, mong được mọi người chỉ dẫn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?