Hỏi ý tưởng phân tích N thành tổng của ít số Fibonacci nhất

image

N <= 10^100 thì số Fibonacci lớn nhất <= N là Fib(480). Bài này tham lam thôi.

2 Likes

phải chứng minh tham lam đúng chứ ko lại như bài qhd thối tiền :thinking:

3 Likes

hmmm tôi thấy bài này khác bài qhd thối tiền mà :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?