Làm sao chứng minh được số lượng bộ số bạn bè là tổng các ước từ 1 -> N - 1?

Đề bài:

Bộ ba số nguyên dương (A, B, C) được gọi là một bộ số bạn bè nếu thỏa mãn A x B + C = N.

Yêu cầu: Hãy đếm số lượng bộ số bạn bè khi biết N.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím duy nhất số nguyên dương N( 0<= N <=1e6)

Kết quả ra: Ghi ra màn hình một số duy nhất là kết quả đếm được.

INPUT OUTPUT
4 5

N = 4 có các bộ số bạn bè là:
(1,1,3); (1,2,2); (1,3,1); (2,1,2); (3,1,1)

Cho em hỏi là làm sao mình chứng minh được số lượng bộ số bạn bè là tổng các ước từ 1 -> N - 1 vậy ạ.

1 Like

Từ đề bài suy ra A \cdot B = N - C.
Đặt C' = N - C, mà A, B, C nguyên dương nên 1\leq C' \leq N-1.
Phần còn lại dành cho bạn đọc.

3 Likes

Tiếp theo thì làm gì ạ, em vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo

Sau khi có miền giá trị rồi thì áp dụng định nghĩa… rồi viết từng tập hợp con, nó khá là nhiều ký hiệu.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?