Nhờ giúp đỡ chạy full test bài tập tính tổng các số nguyên tố trong đoạn [a, b]

Yêu cầu: Cho hai số nguyên a<=b, tính tổng các số nguyên tố trong đoạn [a, b].

Dữ liệu: Một dòng ghi hai số nguyên a, b.

Kết quả: Tổng các số nguyên tố trong đoạn [a, b]

Giới hạn:

  • 80% số test ứng với 1<=a<=b<=10^3

  • 20% số test ứng với 10^3 <=a<=b<=10^7

Bạn áp dụng sàng nguyên tố nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?