Tìm thuật toán tối ưu cho bài toán tìm 2 phần tử có tích lớn nhất trong mảng bất kỳ

Bài toán: tìm 2 phần tử có tích lớn nhất trong mảng bất kỳ

// mảng (input) đề bài ⇛ đáp án: 5 và 7
const arr = [- 3, 3, 2, 4, 5, 7, 2, 3, 3];


// để chứa kết quả tích một phần tủ với phần tử liền kề bên phải: 
let table = {}; 
┌─────────┬────────┐
│ (index) │ Values │
├─────────┼────────┤
│  6  │  6  │
│  8  │  2  │
│  9  │  7  │
│  14  │  5  │
│  20  │  3  │
│  35  │  4  │
│  -9  │  0  │
└─────────┴────────┘
// duyệt đề bài
for (let i = 0; i <= arr.length; i++) {

 //if này để không tính tích phần tử cuối cùng với phần tử phía sau (vượt array.lenght)
 if (i + 2 <= arr.length) {

  // insert record vào bảng dò
  table[arr[i] * arr[i + 1]] = i;
 }
}

//lại quay về bài toán tìm phần tử lớn nhất trong mảng, mảng này là cột index bên trên [6, 8, 9, 14, 20, 35, -9]
const indexInArr = table[Math.max(...Object.keys(table))];

// dòng này ai cũng biết
console.log(arr[indexInArr], ' và ', arr[indexInArr + 1]);

Không biết em bị rơi vào trường hợp code trâu không?

Code của bạn là code trâu rồi.

Gợi ý: Bài này cần sort mảng trước rồi xét vài trường hợp (liên quan đến số âm, số dương và số 0).

3 Likes

Vâng anh, đúng là code trâu thật rồi :))) Bài này chỉ cần sort tăng dần rồi lấy 2 phần tử cuối là xong :)))

Nếu mảng a = [-5, -4, 0, 3, 4] thì đâu thể lấy 2 phần tử cuối được hả bạn.

3 Likes

Vậy thì em tính 3 trường hợp sau khi sort a

 • tích 2 phần tử cuối là 3 và 4
 • tích 2 phẩn tử đầu là -5 và -4
 • tích 1 phần tử đầu và 1 phần tử cuối là -5 và 4

Rồi chọn sort tiếp 3 kết quả này, xong lấy giá trị cuối cùng là -5 và -4

Nhưng nó vẫn ngoằn ngoèo như cách bên trên

1 Like

Xét 3 trường hợp O(1) thì có gì mà phức tạp hả bạn :stuck_out_tongue: Bạn đang nghĩ phức tạp quá đó.

4 Likes

-5 * -4 ra 20 rồi mang số 20 này đi so sánh, xong từ số 20 này phải suy ngược ra 2 index, từ 2 index này mới tìm ra -5 với -4 nữa anh.

Bạn tạo 1 mảng tên enumerate chứa [phần tử, index], rồi sort và xử lý trên mảng enumerate này là được.

3 Likes

enumerate như này à anh

const foobar = ['A', 'B', 'C'];

for (const [index, element] of foobar.entries()) {
 console.log(index, element);
}

Theo ý tưởng của mình thì enumerate như thế này:

let enumerate = arr.map((ele, idx) => [ele, idx]);
// sắp xếp enumerate theo thứ tự các phần tử (trong mảng arr) tăng dần,
// nếu 2 phần tử nào bằng nhau thì phần tử có index nhỏ hơn sẽ đứng trước
enumerate.sort((t1, t2) => t1[0] - t2[0] < 0 || (t1[0] == t2[0] && t1[1] - t2[1] < 0));
3 Likes

Đầu tiên xét trường hợp đặc biệt là mảng có đúng 2 phần tử. Với bài này ta tìm 2 số không âm max và 2 số âm min trên cùng 1 mảng, vì với mảng có 3 phần tử trở lên phải có ít nhất một cặp số như vậy.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?