xampp

Topic Replies Activity
Lỗi không chạy được apache trong XAMPP 3 October 4, 2016
Hỏi về biến môi trường PHP khi đã cài đặt XAMPP trong Linux 5 September 22, 2016
Lỗi Require_once(): Failed opening required ...include_path='.;C:\xampp\php\PEAR' 3 September 11, 2016
Lỗi "the program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer" khi cài xampp 2 August 27, 2016
Lỗi khi chạy file PHP trên localhost 7 February 18, 2016
hỏi về cài xampp cho win 8? 5 November 2, 2015
Dùng XAMPP bị lỗi port 80 in use 14 August 27, 2015
Có phải muốn đặt 1 server trên máy trạm của mình để giám sát thì phải dùng đến Internet information services(IIS)? 2 August 27, 2015
Không cài được XAMPP 14 July 16, 2015
Lỗi Xampp - UAC - khi cài đặt trên Windows 7 12 May 28, 2015
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?