Lỗi Require_once(): Failed opening required ...include_path='.;C:\xampp\php\PEAR'

Mong mọi người hướng dẫn em sửa lỗi này với, mình xây dựng theo mô hình MVC và sử dụng XAMPP

Warning: require_once( C:\xampp\htdocs\mvc\system\core\FT_Controller.php): failed to open stream: Invalid argument in C:\xampp\htdocs\mvc\admin.php on line 25

Fatal error: require_once(): Failed opening required ’ C:\xampp\htdocs\mvc\system\core\FT_Controller.php’ (include_path=’.;C:\xampp\php\PEAR’) in C:\xampp\htdocs\mvc\admin.php on line 25

bạn show code lên xem ạ?
bạn đã cho nháy bao quanh đường dẫn chưa?

1 Like

tks bạn mình tìm được lỗi rùi… đa số là đường dẫn sai :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?