Hỏi về biến môi trường PHP khi đã cài đặt XAMPP trong Linux

Có ai biết cấu hình môi trường của PHP không ah. Mình đã cài XAMPP rồi nhưng khi sử dụng php với những câu lệnh để cài đặt laravel thì nó báo là chưa có biến môi trường. Xin cảm ơn trước !

mình hỏi trong linux mà ?

Ở linux, bật Terminal với dùng lệnh:

nano /etc/environment

Thêm /opt/lampp/bin vào biến $PATH. Ví dụ biến $PATH nó đã có như sau:

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games

Thì sửa thành:

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/opt/lampp/bin

Sau khi sửa, nhấn Ctrl + X và nhấn phím Y, Enter để lưu lại. Đánh lệnh sau để cập nhật biếng môi trường.

source /etc/environment
1 Like

bạn đã dùng Linux thì tội gì phải dùng Xampp

linux thì hoặc dùng lamp, hoặc bạn cài riêng từng cái một. Chứ xampp mục đích chủ yếu dân window dùng thôi :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?