design-pattern

Topic Replies Activity
Thắc mắc về design pattern Chain of responsibility vs Commands kết hợp queue 4 January 15, 2023
Thắc mắc về abstract factory vs factory method pattern 3 December 26, 2022
Giải quyết vấn đề concurrency trong lập trình? 5 May 4, 2022
Event và Observer Pattern 2 April 14, 2022
Sự khác nhau giữa Strategy và Dependency Injection? 4 January 8, 2022
Ứng dụng của design pattern trong lập trình là gì? 19 December 16, 2021
GoF Design Patterns – Nó là gì mà tại sao các senior bắt buộc phải biết! 1 November 8, 2021
OOP - Design Pattern 6 January 8, 2021
Nên áp dụng design patterns nào? 5 October 18, 2020
Hỏi về mediator pattern trong .net core 2 August 17, 2020
Xin hướng dẫn áp dụng Strategy pattern 12 May 13, 2020
Composite Design Pattern 2 December 2, 2019
Không hiểu về lợi ích của Bridge design pattern 2 November 14, 2019
Tài liệu học Design Pattern ở đâu là đầy đủ nhất? 11 September 23, 2019
Vấn đề với code Android 2 September 5, 2019
Thắc mắc về Adapter pattern 3 June 15, 2019
Tìm Ebook về Design Pattern 2 April 22, 2019
Observer pattern với dùng interface làm callback thì khác gì nhau? 8 April 13, 2019
Hỏi về design patterns 9 January 3, 2019
Hỏi về code Singleton 2 December 26, 2018
Object Oriented là một Design Pattern? 13 July 31, 2018
Thắc mắc về design pattern factory method 2 June 8, 2018
JavaScript Design Pattern - Singleton Pattern 1 March 8, 2018
JavaScript Design Pattern - Module Pattern 1 March 7, 2018
JavaScript Design Pattern - Constructor Pattern 4 March 7, 2018
Sách về Test Driven Development 1 March 8, 2017
Design Bí kíp – Hồi 2: UML truyền thuyết 5 January 31, 2018
Hồn ma coder - Design Pattern 10 January 16, 2018
Thiết kế CRUD và Rest API sao cho hợp lí? 1 January 8, 2018
Cho mình hỏi về Decorator và Strategy pattern 1 March 28, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?