OOP - Design Pattern

A smartphone allows the user or app to adjust 3 device settings:
Brightness: value 1 to 100
Bluetooth: On/Off
Sound: Silent/Low/High

  1. Implement a class PhoneConfig which allows the user to adjust the phone settings, Choose an appropriate design pattern.
  2. Write a sample code to test PhoneConfig

Mình có cái đề như thế và hướng giải quyết của mình là sẽ làm Singleton pattern nhưng đang kẹt tại phần code, mọi người có cách nào hay hơn hoặc bài giải đúng thì đừng ngần ngại giúp mình nhé !

Nhưng mình ngại là không biết bạn đang bị kẹt gì để giúp :grinning:

3 Likes

code đó bạn, tui không biết code phần method cho 3 device (Bringhtness, Bluetooth , Sound) ; tui mới học về design pattern nên chưa biết nên xài dạng design pattern nào cho phù hợp
GV hướng dẫn là dùng Singleton pattern thì không bik xài các biến thể của Singleton ra sao ?

Bạn để print vào thôi. Có ai nói bạn cần phải làm thực tế đâu. Bài tập chỉ yêu cầu bạn áp dụng pattern thôi. Gọi đến đâu nó hiện print đến đó là biết làm đúng. Bạn có thể dùng command pattern cũng đc. Bạn lười nữa thì google cái command pattern. Trang web geek hay tutorial gì có y chang như cái để của bạn đó.

3 Likes

cho mình cái link được ko bạn

Ko. Bạn tự google “command pattern implementation” đi. Nó miễn phí. Mình nói đến đó rồi.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?