Cho mình hỏi về Decorator và Strategy pattern

Bạn nào cho thể giải thích cho mình điểm khác nhau cơ bản giữa 2 DP này với , mình thấy 2 DP này đều có mục đích là thay đổi chức năng của đối tượng tại runtime , mà mình thấy dùng Strategy nó đơn giản hơn Decorator , Decorator tạo ra nhiều lớp quá khó kiểm soát…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?