algorithm

Topic Replies Activity
Giúp đỡ ý tưởng bài tập đếm số cách đặt bi vào hộp 20 April 5, 2024
Gợi ý ý tưởng cho bài tập đếm số dãy ngoặc bậc k 2 March 19, 2024
Cần trợ giúp ý tưởng cho thuật toán đếm số ma trận nhị phân không tầm thường 1 March 15, 2024
Ứng dụng thuật toán tô màu tham lam (Greedy coloring) vào thực tế 5 March 12, 2024
Cần gợi ý hướng giải quyết bài tập đong nước 2 March 3, 2024
Cần gợi ý bài tập 1 February 21, 2024
Giải quyết LIS bằng cách sử dụng Fenwick Tree 4 February 18, 2024
Bài toán cái túi 0-1 12 February 4, 2024
Kiểm tra mảng, chuỗi có tuần hoàn không 7 December 3, 2023
Codewars: Push swap - Tìm thuật toán tối ưu để sort sử dụng 2 stack với phép toán có sẵn 1 November 29, 2023
Tìm hình chữ nhật lớn nhất trên SPOJ 3 November 19, 2023
Cần giúp đỡ bài tính giá trị sin(x) với độ chính xác và công thức cho trước 21 November 3, 2023
Tìm số nguyên dương x nhỏ nhất sao cho 2^n là ước của 3^x - 1 4 October 23, 2023
Luyện mấy bài thuật toán khó (level hard), chỉ để pv rồi quên, có thừa thãi, tốn time ko? 22 August 29, 2023
Bài D. Andrey and Escape from Capygrad 1 August 27, 2023
Hỏi cách tính hàm Euler với số lớn 11 August 14, 2023
Đếm số lượng dãy con có trung bình cộng các phần tử bằng M 3 August 7, 2023
Thuật toán Perceptron Learning Algorithm (PLA) Neural Network 2 July 20, 2023
Gradient Descent với Momentum 5 July 17, 2023
Hỏi về cách đếm LIS 4 June 26, 2023
Hỏi ý tưởng bài tập C++ tin học trẻ 1 June 22, 2023
Tìm thuật toán tối ưu cho bài toán tìm 2 phần tử có tích lớn nhất trong mảng bất kỳ 11 June 18, 2023
Có thể giải hầu như mọi bài toán bằng phương pháp đệ quy? 8 June 2, 2023
Cách phân tích một số thành thừa số nguyên tố nhanh 16 April 30, 2023
Hỏi về phỏng vấn thuật toán cho vị trí intern back-end 6 April 24, 2023
Phân tích một số N thành tổng các ước khác 1 của K 6 April 21, 2023
Hướng giải quyết bài toán tô màu đồ thị 22 March 24, 2023
Code đếm số lượng dãy con có tổng bằng k bị Time Limit Exceeded 12 March 22, 2023
Giúp giải đề HSG tỉnh tìm số lượng tờ tiền nhỏ nhất thoả mãn 2 March 17, 2023
Tìm đoạn con (không liên tiếp) dài nhất mà các phần tử liền kề có chênh lệch không vượt quá K 3 March 15, 2023
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?