Thuật toán Perceptron Learning Algorithm (PLA) Neural Network

Mọi người cho em hỏi có ai biết sách hay web nào nói chi tiết về thuật toán Perceptron Learning Algorithm (PLA) không ạ.

đây bạn https://machinelearningcoban.com/2017/01/21/perceptron/
https://d2l.aivivn.com/chapter_multilayer-perceptrons/index_vn.html

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?