Cần trợ giúp ý tưởng cho thuật toán đếm số ma trận nhị phân không tầm thường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?