python

Topic Replies Activity
Visualize softmax regression 6 November 16, 2023
Không ghi được tiếng Việt vào file csv 9 November 14, 2023
Lỗi: statements must be separated by newlines or semicolons 3 November 12, 2023
Viết thuật toán cho bài toán đếm các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 5 November 11, 2023
Hỏi về dot product trong numpy 1 November 1, 2023
Tìm thứ mấy khi biết ngày, tháng và năm sinh 2 October 29, 2023
Lỗi khi chụp ảnh bằng raspberry 2 October 26, 2023
Lỗi không import được thư viện 'mediapipe' 5 October 26, 2023
Chữ none xuất hiện 19 October 7, 2023
Code không chạy được do lỗi "No module named 'matplotlib'" 2 September 22, 2023
Thắc mắc về update Dict trong Python 3 September 9, 2023
Lỗi Missing parentheses in call to 'print' 3 September 8, 2023
Đồ án Viễn Thông 2 September 2, 2023
Cài đặt thư viện rồi nhưng báo là chưa 6 August 29, 2023
Lỗi "HTTPError: 429 Client Error: Too Many Requests for url" 3 August 31, 2023
Cập nhật giá trị cho một JSON trong Redis 3 August 26, 2023
Regex trong python lỗi 2 August 19, 2023
Mã hoá python script 7 August 19, 2023
Sử dụng data của seaborn với pandas 2 August 4, 2023
Tham khảo về cách xây dựng hệ thống gợi ý qua hình ảnh 2 July 29, 2023
Hỏi về comparator trong python 11 July 27, 2023
Chạy bình thường ở bên ngoài nhưng vào Themis chấm lại bị lỗi 1 July 15, 2023
Giúp tìm lỗi python numpy 1 July 6, 2023
Code bị lỗi name is not defined 2 June 22, 2023
Run code trên sublime không hiện kết quả 4 June 17, 2023
Sự khác nhau giữa isdigit() và isnummeric() trong python là gì 4 June 4, 2023
Lỗi "Expected indented block" khi code Python trên VSCode 3 May 16, 2023
Chạy code không thấy output 3 October 7, 2023
Đưa code python lên điện thoại VÀ đóng gói file excel 2 May 4, 2023
Đếm danh sách có bao nhiêu phần tử chẵn 2 April 26, 2023
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?