python

Topic Replies Activity
Lỗi khi code bài tập python 10 January 23, 2021
Hỏi đáp bài tập khoá mật mã 2 January 21, 2021
Hỏi về khoá học Python/Machine Learning của FPT 4 January 17, 2021
Hỏi về tham số trong câu lệnh pygame.display.set_mode((x, y), a, b) 1 January 14, 2021
Hỏi về vòng lặp while với pygame.event.get() 4 January 14, 2021
Hỏi về bắt sự kiện phím mũi tên với lệnh pygame.event.get() 7 January 14, 2021
Cần giúp hướng dẫn giải bài tập về dãy số 3 January 14, 2021
Hỏi về lệnh điều chỉnh âm lượng trong pygame.mixer.music và một số vấn đề khác trong python 3 January 12, 2021
Liệu có thể load tất cả các file music một lúc, sau đó play 1 số file được không? 6 January 11, 2021
Phân biệt attrgetter và itemgetter 3 January 10, 2021
Giúp đỡ ý tưởng truyền data giữa 2 máy cùng mạng LAN 2 January 10, 2021
Lỗi không code được trong clion 4 January 8, 2021
Resubmit form django 1 February 12, 2020
Lỗi xảy ra với python khi sử dụng pyinstaller trên win10 7 January 4, 2021
Lệnh pygame.display.update() 2 January 4, 2021
Speech_recognition không hoạt động khi chuyển thành file exe 3 January 3, 2021
Giúp đỡ về thuật toán trong nhận diện giọng nói 1 January 2, 2021
In mảng 2 chiều ra màn hình 4 December 29, 2020
Sử dụng Python thông qua SNMP kiểm tra Oracle database 1 December 28, 2020
Hàm __init__ và self trong python dùng để làm gì? 11 December 26, 2020
Lỗi không import được thư viện opencv trong python 4 December 24, 2020
Chương trình đếm số chữ cái và chữ số trong câu bị sai 6 December 24, 2020
Dấu chấm trong py dùng để làm gì? 6 December 23, 2020
Không chạy được code trên colab (python) 2 December 22, 2020
Lỗi viết urls trong polls 2 December 21, 2020
Hỏi về việc sử dụng thuật toán gom cụm trên tập dữ liệu Iris 2 December 21, 2020
Code Python giống như anh Đạt bị lỗi 2 December 19, 2020
Hỏi về QListView trong Pyqt5 1 December 18, 2020
Hàm print() trong Python đã được import lúc nào mà không cần gọi thư viện gì? 6 December 17, 2020
Lỗi import OpenCV-Python khi code trên Pycharm 1 December 15, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?