Học sklearn và Machine Learning

em đang học ML cơ bản, mọi người cho em hỏi có nguồn nào học sklearn ko ạ

sklearn là lib nên bạn có thể học trực tiếp trên document trên website của nó.

còn tài liệu nào khác ko ạ

Các course online đó bạn: datacamp, udemy, coursera… Học trên document thì free còn tham gia vào các course online thì khả năng là có khả năng cao là trả tiền để được học. :smiley:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?