Chạy bình thường ở bên ngoài nhưng vào Themis chấm lại bị lỗi

Cho e hỏi lỗi như dưới đây là gì và sửa như nào ạ
Đề bài đây ạ:

Code:

f=open('olympic.inp','r')
g=open('olympic.out','w')
n,m=map(int,f.readline().split())
s=[int(x) for x in f.readline().split()]
b=[]
period=[[0,0,0]]
for i in range(m):
  b.append([int(x) for x in f.readline().split()])
for i in range(n):
  prev=period[i].copy()
  if s[i]==1:prev[0]+=1
  elif s[i]==2:prev[1]+=1
  else:prev[2]+=1
  period.append(prev)

for i in b:
  g.write(f'{period[i[1]][0]-period[i[0]-1][0]} {period[i[1]][1]-period[i[0]-1][1]} {period[i[1]][2]-period[i[0]-1][2]}\n')
f.close()
g.close()

Lỗi trên Themis:

● OLYMPIC: 0.00
OLYMPIC.py
;Mã nguồn Python được thông dịch!
◆ test01: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
◆ test02: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
◆ test03: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
◆ test04: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
◆ test05: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
◆ test06: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
◆ test07: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
◆ test08: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
◆ test09: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
◆ test10: 0.00
Chạy sinh lỗi
Command: "C:\Program Files (x86)\Themis\PYTHON\python.exe" "OLYMPIC.py" terminated with exit code: 1 (Hexadecimal: 1)
2 Likes

bạn sửa được chưa mình cũng bị vậy mà không biết làm sao

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?