graduation

Topic Replies Activity
Tư vấn đồ án tốt nghiệp 2 October 15, 2021
Nhờ góp ý về ý tưởng khóa luận 10 August 4, 2021
Xin tư vấn về đề tài đồ án tốt nghiệp 17 December 16, 2020
Xin tư vấn làm đề tài tốt nghiệp đại học 13 May 15, 2020
Xin kinh nghiệm làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên 6 April 23, 2020
Xin tư vấn về ý tưởng đồ án tốt nghiệp 5 February 15, 2020
Đề tài tốt nghiệp về Machine Learning áp dụng vào Unity game 6 March 3, 2019
Đồ án tốt nghiệp 2 January 11, 2019
Đồ án tốt nghiệp PHP 5 January 7, 2019
Tham khảo đề tài học máy cho đồ án tốt nghiệp 5 January 4, 2019
Nên làm khóa luận hay thi tốt nghiệp? 3 June 23, 2018
Xin đề tài làm tốt nghiệp! 1 May 17, 2017
Đề tài khóa luận về MicroServices 6 September 27, 2016
Để không thất nghiệp sau tốt nghiệp: Ngừng than vãn và bắt tay làm 1 July 19, 2016
Để không thất nghiệp sau tốt nghiệp: Đừng tin việc bỏ học để thành công 2 June 28, 2016
Xin ý tưởng làm đề tài tốt nghiệp, có thể là WebAPI, Android App 6 March 25, 2016
báo cáo thuc tập tốt nghiệp 2 December 15, 2015
Làm đồ án tốt nghiệp ĐTTT khi theo hướng lập trình 2 September 12, 2015
Thực tập tốt nghiệp hay khóa luận tốt nghiệp? 3 June 20, 2015
Diễn văn trong lễ tốt nghiệp của một tiến sĩ 2 January 31, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?