erd

Topic Replies Activity
Đọc sơ đồ thực thể sao cho đúng 5 November 21, 2021
Tìm bài tập mô hình ER 6 October 4, 2021
Giúp nhận xét bài tập mô hình ER 9 September 28, 2021
Mô hình thực thể liên kết 1 June 6, 2020
Xin ví dụ thực tế về 1:1 1:n n:n Relationship 2 May 27, 2020
Cần giúp về chỉnh sửa database 19 May 25, 2020
Cơ sở dữ liệu, vẽ sơ đồ ERD 2 October 14, 2019
Vẽ sơ đồ ERD diagram 1 November 5, 2018
Góp ý về CDM Hệ thống quản lý công tác đoàn 1 November 21, 2018
Thắc mắc về thực thể và thuộc tính 1 February 22, 2019
Thắc mắc khi chuyển ERD sang CSDL quan hệ 1 December 15, 2018
Phân tích ERD thế này đã đúng chưa? 1 February 5, 2018
Xem giúp bài tập ERD ở mức quan niệm 5 February 4, 2018
Sơ đồ ERD ở mức quan niệm 3 January 31, 2018
Tạo ERD cho website dạng news blogs chia sẻ trải nghiệm "Phượt" 5 October 5, 2017
Hỏi về mô hình ERD? 3 March 1, 2016
Database: Hỏi về mô hình ERD 9 February 18, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?