computer-vision

Topic Replies Activity
Tư vấn đề tài Computer Vision cho luận văn 4 September 6, 2020
Tư vấn đề tài luận văn kết hợp Web và Computer Vision 6 September 3, 2020
YOLOv3: Real-Time Object Detection 1 April 1, 2018
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?