Tư vấn đề tài Computer Vision cho luận văn

Chào mng, ngoài những đề tài về nhận diện với nhận khuôn mặt thì mình có thể apply Computer Vision vào lĩnh vực nào nữa ko mng? Em cảm ơn mng!

Tất cả những công việc phải sử dụng mắt, mang tính lặp đi lặp lại của con người.

4 Likes

Detect traffic signs đi bạn.

4 Likes

Đọc hết wiki này: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?