Giữa Computer Vision và NLP thì chọn ngành nào sẽ tốt hơn?


(Mooder99) #1

Các anh chị đi trước cho em hỏi là giữa cv và nlp thì chọn ngành nào sẽ tốt hơn và tiềm năng sẽ như thế nào ạ , em cảm ơn .


(Hung) #2
  • Computer Vision
  • Natural Language Processing
  • Cả hai (CV và NLP)

0 voters


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?