assembly

Topic Replies Activity
Các cờ signed, overflow "set" khi nào? 2 June 2, 2017
Sự khác nhau giữa invoke và call là gì? 4 July 13, 2020
Input từ C vào X86 và output từ X86 ra C 2 June 12, 2020
Tìm và thay thế ký tự non-ASCII trong MIPS 20 May 25, 2020
Lập trình cho từ điều khiển cấu hình 1 June 4, 2019
Nhận input là số trong Assembly 2 December 16, 2019
Làm sao để xuất chuỗi trong assembly? 2 December 16, 2019
Hỏi về nhập xuất chuổi trong assembly cấu trúc MIPS? 4 October 22, 2019
Tìm tài liệu môn Kiến trúc máy tính và Vi điều khiển 4 November 17, 2018
Trình biên dịch với ngôn ngữ nguồn là Pascal, ngôn ngữ đích là assembly 4 October 19, 2019
Assembly về OFFSET và SEGMENT 7 September 30, 2019
Cách cho vòng lặp không mất khi xài lệnh jmp 8 July 20, 2019
Không gọi được hàm printf trong thư viện c từ mã assembly 2 June 18, 2019
Hỏi về lập trình nhúng với asm 4 June 11, 2019
Gọi hàm của C trong Assembly x86 2 May 8, 2019
Cách unpack software 5 May 8, 2019
Hỏi về chức năng các chỉ thị trình dịch assembly 1 May 3, 2019
Hỏi về lệnh hơp ngữ 3 April 13, 2019
Giúp mình câu này vs, lập trình assembly qua masm32 2 April 4, 2019
Học assembly language từ đầu như thế nào? 13 March 23, 2019
Thanh ghi (Register) là gì? 31 March 13, 2019
Luyện code assembly ở trang web nào 1 February 18, 2019
Hợp ngữ - Assembly có thật sự cần đến nó không? 14 February 2, 2019
Trong assembly mình vẫn có thể dùng thanh ghi 32bit (%eax) để lưu số kiểu nguyên long (64bit) không? 12 December 21, 2018
Dùng fld sinh ra NaN? 1 December 11, 2018
Tham số ngầm định trong lệnh nhân assembly? 6 December 10, 2018
Hỏi về quy tắc truyền đối số, sử dụng hằng số trong viết thủ tục hàm assembly? 1 November 29, 2018
Lớp "unsupported" và "empty" của 1 giá trị floating-point là như thế nào? 1 November 11, 2018
Cần giúp bài tập assembly qua masm 32 2 November 8, 2018
Sử dụng Intel intrinsics để tính Vector*Matrix 2 November 2, 2018
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?