assembly

Topic Replies Activity
Hỏi cách sử dụng mảng 2 chiều kiểu char trong assembly 2 March 20, 2024
Code in ra tên sách 2 lần 1 March 19, 2024
Nhập 2 số nhị phân 8 bit A và B và in ra màn hình các kết quả ở dạng THẬP PHÂN: A + B, A - B, A * B, A / B 4 January 21, 2024
Vấn đề về in kết quả khi code MIPS 3 December 14, 2023
Hỏi về nhập xuất chuỗi trong assembly cấu trúc MIPS? 6 November 22, 2023
Học asm bằng nasm thì có nên đọc sách về masm không? 2 January 16, 2023
Chuyển Assembly sang C Code và cách hoạt động của Memory 8 December 2, 2022
In ra các phần tử là số lẻ trong mảng 10 phần tử 5 November 2, 2022
Chuyển đổi từ C++ sang assembly 3 July 9, 2022
Cách xử lí ngắt 16h,2 không hỗ trợ ở emu8086 1 June 15, 2022
Cách unpack software 6 June 19, 2022
Nhập chuỗi ký tự bằng assembly, code trên emu8086 1 March 15, 2022
Giúp bài tập lập trình assembly qua masm32 5 March 13, 2022
Nhờ giải bài tập Binary Bomb Lab môn kiến trúc máy tính 3 March 10, 2022
Giúp bài Assembly emu8086 phần kiểm tra số âm và chuyển đổi số âm 3 December 27, 2021
Không nhập số có 2 chữ số trở lên được và cộng bị lỗi 1 December 21, 2021
Bài toán về đếm số bit trong asm 3 November 26, 2021
Làm sao để xuất chuỗi trong assembly? 3 June 27, 2021
Nhập 1 chuỗi không giới hạn độ dài và xuất ra màn hình viết bằng nasm X86 linux 3 May 20, 2021
Lỗi Segmentation fault (core dumped) khi kết hợp mã nasm vào c 6 April 25, 2021
Có nên chọn Assembly làm ngôn ngữ lập trình đầu tiên cho người mới học? 51 April 19, 2021
Xin công cụ/website mô tả khi lập trình assembly 3 April 3, 2021
In giá trị nhị phân ra màn hình dùng assembly 3 January 12, 2021
Giúp đỡ chuyển code C sang Assembly 2 December 16, 2020
Lập trình assembly chip Intel 8051 (AT89S52) 7 December 4, 2020
Lập trình in kí tự và mã ASCII của kí tự đó 9 November 24, 2020
Các cờ signed, overflow "set" khi nào? 2 June 2, 2017
Sự khác nhau giữa invoke và call là gì? 4 July 13, 2020
Input từ C vào X86 và output từ X86 ra C 2 June 12, 2020
Tìm và thay thế ký tự non-ASCII trong MIPS 20 May 25, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?