Giúp đỡ chuyển code C sang Assembly

Mn giúp mk chuyển code C này sang Assembly được không ạ

int main()
{
  unsigned int a,b,c,n1,n2, m2 = 0xFFFF0000, m1 = 0x0000FFFF;
  int i;
  
  for (i = 1;i < 4;i++)
  {
    b = (a << (8*i))>>24;
    c = (a << (8*(i-1)))>>24;
    if ((b >> 5) > (c >> 5)){
      n1 = ((a << (8*i-8)) & m1) >> (8*i-8);
      n2 = ((a >> 8*(3-i)) & m2) << (8*(3-i));
      n1 = n1 | n2;
      a = n1 | ((b << 8*(4-i)) | (c << 8*(3-i))); 
      i = 0;
    }  
    
  }

Đây nè bạn: https://gcc.godbolt.org/z/TEr4s1

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?