Sự khác nhau giữa invoke và call là gì?

Như tiêu đề ấy,call và invoke đều dùng để gọi thủ tục.Vậy sự khác nhau giữa chúng là gì ?

bữa trước e đọc một cuống về hướng đối tượng thì toàn thấy nó ghi là invoke method còn bình thường thì ghi là call function thế nên e nghĩ là invoke là cho hướng đối tượng còn call là cho function bình thường. Nó giống function với method. E nghĩ thế thôi chứ không chắc đúng đâu ạ. Đặc biệt là trong assembly

2 Likes

Invoke là gọi hàm còn Call trong js gọi là callback. callback là Invoke function in function. Lên mạng search tài liệu khá nhiều.

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?