Hỏi cách sử dụng mảng 2 chiều kiểu char trong assembly

em chạy vòng lập rồi gán giá trị vào từng thằng trong mảng ạ

bạn sử dụng assembler nào?
rồi không hiểu câu hỏi của bạn luôn???

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?