Code in ra tên sách 2 lần

Sao nó in ra tên sách đến 2 lần vậy ạ?

include \masm32\include\masm32rt.inc
.data
  luachon dd ?
  tensach dd ?
 .code

menu_f proc
  print chr$("+------------- menu -----------+",13,10)
  print chr$("|               |",13,10)
  print chr$("|    1. Nhap ten sach    |",13,10)
  print chr$("|               |",13,10)
  print chr$("|    2. Hien sach      |",13,10)
  print chr$("|               |",13,10)
  print chr$("|    3. thoat        |",13,10)
  print chr$("|               |",13,10)
  print chr$("+------------------------------+",13,10)
  call enter_f
ret
menu_f endp

enter_f proc
  mov luachon, sval(input(" Nhap lua chon cua ban: "))
  call ex_f
  
ret
enter_f endp


ex_f proc
  cmp luachon,1
  je op1

  cmp luachon,2
  je op2

  cmp luachon,3
  je op3

  op1:
    call addbook_f

  op2:
    call showbook_f

  op3:
    jmp thoat
  ret
ex_f endp

addbook_f proc
    mov tensach,input(" Vui long nhap ten sach: ")
    print chr$(13,10)
    call showbook_f
    ret
addbook_f endp

showbook_f proc
  print chr$(" Ten sach ban vua nhap la: ")
  print tensach
  ret
showbook_f endp

  start:
    call menu_f
    thoat:

  exit


end start
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?