chat

Topic Replies Activity
Hướng dẫn trao đổi khóa trong app chat End to End 5 December 17, 2021
Hướng dẫn làm app chat mã hoá end to end 5 October 6, 2021
Tracking tin nhắn (message) trong hệ thống chat 12 June 16, 2021
Xin project AppChat 3 December 11, 2019
Sử dụng FCM (Firebase Cloud Messaging) để xây dựng Chat app 1 October 17, 2019
Hỏi hướng làm app chat android 5 May 28, 2019
Xây dựng App chat android 2 September 13, 2018
Hãy chia sẻ những cuốn sách liên quan lập trình bạn tâm đắc nhất
fun
11 August 16, 2018
Share website chat với người lạ 16 June 26, 2018
Cần hướng dẫn làm chat app bằng Java, C# hoặc Android 6 March 11, 2016
Demo. Phần mềm chat mô hình client-server bằng JAVA 5 January 29, 2016
Vấn đề cập nhật giao diện trong Windows Forms 3 November 15, 2015
League of legends chat service architecture 3 October 12, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?