League of legends chat service architecture

3 Likes

Hay đấy, ngày càng nhiều chat server sử dụng Erlang và XMPP. Ai muốn đi theo hướng này thì tương lai không tệ đâu vì bây giờ nhu cầu chat trực tuyến trở nên rất phổ biến rồi.

DEK ở TP HCM có tuyển và training Erlang đấy.

2 Likes

Hello world with Erlang :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?