Xin project AppChat

Chào các tiền, qua topik này em muốn xin 1 project về app chat đơn giản.
bro nào có chia sẻ cho em với ạ. thực sự là rất gâp nên em mới mạnh dạng lên đây mặt dày để xin cái này>"<
hiện tại là gấp lắm rồi,
em chỉ cần project 1 app chat đơn gỉan

1 Like


Copy vội đi thanh niên

4 Likes
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?