Sử dụng FCM (Firebase Cloud Messaging) để xây dựng Chat app

Như những gì Google giới thiệu, FCM hỗ trợ data message type và message topic, vậy mình có thể sử chỉ dụng FCM để xậy dựng một Chat app được không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?