typing

Topic Replies Activity
Gõ 10 ngón với lập trình viên 16 March 9, 2022
Hỏi về tốc độ đánh máy? 29 December 8, 2021
Luyện gõ phím nhanh
fun
3 September 3, 2021
Thảo luận: Dân IT và vấn đề gõ 10 ngón và gõ "mổ cò"
fun
10 December 10, 2020
Gõ phím bằng 8 ngón chính?
fun
7 July 29, 2020
Điểm danh anh em gõ nhìn bàn phím
fun
9 May 18, 2019
Bạn gõ mấy ngón?
fun
35 March 21, 2018
Dân IT có cần thiết phải gõ phím bằng 10 ngón? 60 November 22, 2017
Chia sẻ kinh nghiệm gõ 10 ngón 16 July 31, 2017
Xin bài giảng trên Udemy về HD gõ phím 8 February 22, 2016
Hỏi kinh nghiệm gõ code nhanh, em gõ chỉ được 30wpm thôi 4 August 15, 2015
Tập gõ máy tính nhanh với Typing Test English 20 April 16, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?