sdl2

Topic Replies Activity
Lỗi error LNK2019: unresolved external symbol về các câu lênh trong thư viện SDL2_ttf 1 May 22, 2022
Lỗi SDL_PollEvent EXC_BAD_ACCESS 3 May 1, 2022
SDL_Delay() ở MacOS 5 April 19, 2022
Không load được SDL_image trong Xcode 9 April 19, 2022
Lỗi không include được SDL2 trong vscode 9 March 31, 2022
Hỏi về việc render trong sdl2 4 February 28, 2022
Series lập trình xây dựng game engine sử dụng thư viện SDL2 4 February 19, 2022
Thắc mắc về SDL2.0 6 July 22, 2021
Liên kết tĩnh SDL2 1 October 27, 2020
Lỗi LNK1120 và LNK2019 khi include thư viện SDL2 1 June 2, 2020
Hỏi về thư viện SDL2_mixer 10 April 16, 2020
Lỗi SDL2 ko load ảnh 5 April 2, 2020
Hỏi về Tile Map Editor với SDL 2? 3 July 7, 2019
Hỏi về việc làm delay vòng lặp trong lập trình game 9 May 9, 2019
Tạo cửa sổ đăng nhập sử dụng vs thư viện SDL2 C++ 2 May 4, 2019
Lấy địa chỉ phần tử tạm thời trong Class như thế nào 3 April 21, 2018
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?