Lỗi error LNK2019: unresolved external symbol về các câu lênh trong thư viện SDL2_ttf

Em sử dụng Visual Studio để build dự án game. Hôm nay em thêm thư viện SDL2_ttf để xử lí phần text để hiện thị ra điểm thì sau khi link thư viện này vào và sử dụng các câu lẹnh trong đó thì gặp lỗi như sau. Mong mọi người chỉ lỗi sai giúp em ạ

1>TextManager.obj : error LNK2019: unresolved external symbol TTF_OpenFont referenced in function "public: void __cdecl TextManager::CreateFont(char const *,int)" ([email protected]@@[email protected])
1>TextManager.obj : error LNK2019: unresolved external symbol TTF_RenderText_Solid referenced in function "public: void __cdecl TextManager::Text(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >,int,int,int,struct SDL_Renderer *)" ([email protected]@@[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@Z)
1>TextManager.obj : error LNK2019: unresolved external symbol TTF_CloseFont referenced in function "public: void __cdecl TextManager::CloseFont(void)" ([email protected]@@QEAAXXZ)
1>D:\Snake\Snake_project\x64\Debug\Snake_project.exe : fatal error LNK1120: 3 unresolved externals
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?